โรงเรียนบ้านวังหิน
115 หมู่ 13   ตำบลวังหว้า  อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
เบอร์โทรศัพท์ 038-671202
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
  โรงเรียนบ้านวังหิน(วิจิตรโตเจริญราษฎร์) ตั้งอยู่หมู่ที่ 13 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เปิดเรียนครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2477 โดยมีนายวัฒนา สรรเสริญ เป็นครูใหญ่เป็นคนแรก การเรียนการสอนครั้งแรกใช้ศาลาและบ้านซึ่งนายป้อม คมขำ กับนายวัฒนา สรรเสริญ อุทิศให้เป็นที่เล่าเรียน ต่อมา พ.ศ.2487 พระครูสุตพลวิจิตร (หลวงพ่อคร่ำ) เจ้าอาวาสวัดวังหว้า พร้อมด้วยราษฎรและคณะครูในโรงเรียน ได้ทำการปลูกสร้างอาคารเรียนชั่วคราวเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหลัง แต่อาคารเก่าทรุดโทรมมาก ท่านพระครูสุตพลวิจิตร ผู้อุปการะโรงเรียนนี้ จึงได้ริเริ่มชักชวนประชาชนให้ช่วยกันสละทรัพย์และแรงงาน สร้างอาคารเรียนแบบถาวร รูปแบบ ป.1ข.ของกระทรวงศึกษาธิการ ขนาด 5 ห้องเรียน พร้อมเพิ่มหน้ามุขขึ้น 1 หลัง ในปี พ.ศ.2496 โดยมีนายจวน คนฑา เป็นผู้อุทิศที่ดินให้จำนวน 6 ไร่ และนายสวง โตเจริญ บริจาคไม้ คิดเป็นมูลค่า 44,364.78 บาท นอกจากนั้น ยังมีเงินที่ประชาชนบริจาค รวมทั้งรัฐบาลจัดสรรงบประมาณสมทบ เงิน ก.สส. 30,000.00 บาท เงินการจร 10,000 บาท รวมคิดเป็นมูลค่า ทั้งสิ้น 99,364.78บาท และได้ดำเนินการเปิดป้ายโรงเรียนขึ้น เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2501 โดยใช้ชื่อเฉพาะว่า “วิจิตรโตเจริญราษฎร์” 

โรงเรียนมีพื้นที่ทั้งหมด  6  ไร่    65.8  ตารางวา 
ทิศเหนือ          ติด      ถนนสุขุมวิท
ทิศใต้              ติด      วัดวังศิลาธรรมาราม
ทิศตะวันออก   ติด      วัดสวนยางพาราของประชาชน
ทิศตะวันตก     ติด      วัดวังศิลาธรรมาราม