โรงเรียนบ้านวังหิน
115 หมู่ 13   ตำบลวังหว้า  อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
เบอร์โทรศัพท์ 038-671202
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

 
             คำขวัญของโรงเรียน            “การเรียนดี วินัยเด่น เน้นซื่อสัตย์ ประหยัดและพอเพียง” 
             ปรัชญาโรงเรียน                  นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา “แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี”   
             สีประจำโรงเรียน                “เขียว - เหลือง”
             อักษรย่อ                              “ว.ห.”