โรงเรียนบ้านวังหิน
115 หมู่ 13   ตำบลวังหว้า  อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
เบอร์โทรศัพท์ 038-671202
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

          ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานคุณภาพ  มีความเป็นเลิศทางด้านภาษา คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง