โรงเรียนบ้านวังหิน
115 หมู่ 13   ตำบลวังหว้า  อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
เบอร์โทรศัพท์ 038-671202
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจระดับการศึกษาปฐมวัย
          1.  ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
          2.  ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
          3. ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
          4. ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา
          5. ส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
          6. ส่งเสริมให้ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
          7. ส่งเสริมแนวการจัดการศึกษา
          8. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
          9 .ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
          10 .ส่งเสริมการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย
          11. การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น
          12. จัดกิจกรรมพัฒนาความรู้ความสามารถเด็กตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
 
 
พันธกิจระดับการศึกษาประถมศึกษา
          1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
          2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
          3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
          4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหา
                 อย่างมีสติ สมเหตุสมผล
          5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
          6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงานสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
          7. ส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
          8. ส่งเสริมให้ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
          9. ส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
          10. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
          11. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเด็ก
เต็มศักยภาพ
          12. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกระทรวง
          13. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการสร้าง สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นแหล่งสังคมแห่งการเรียนรู้
          14. ส่งเสริมให้การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้นที่กำหนดขึ้น
          15. ส่งเสริมให้การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ  
                ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง