โรงเรียนบ้านวังหิน
115 หมู่ 13   ตำบลวังหว้า  อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
เบอร์โทรศัพท์ 038-671202
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
  เปิดทำการสอน  2  ระดับ  คือ  ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา  จำนวน  15  ห้องเรียน