โรงเรียนบ้านวังหิน
115 หมู่ 13   ตำบลวังหว้า  อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
เบอร์โทรศัพท์ 038-671202
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
 ข้อมูลนักเรียน

 

ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน (ข้อมูล  ณ  วันที่  10  มิถุนายน  2560) ดังนี้
          1)  นักเรียนชาย  202  คน นักเรียนหญิง  163  คน รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด 365 คน  
           2)  จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
ระดับชั้น เพศ รวม จำนวนห้องเรียน
ชาย หญิง
อ.1 15 14 29 1
อ.2 22 18 40 2
รวมปฐมวัย 37 32 69 3
ป.1 39 27 66 2
ป.2 26 31 57 2
ป.3 33 17 50 2
ป.4 14 24 38 2
ป.5 28 16 44 2
ป.6 25 16 41 2
รวมประถมศึกษา 165 131 296 12
รวมทั้งสิ้น 202 163 365 15