โรงเรียนบ้านวังหิน
115 หมู่ 13   ตำบลวังหว้า  อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
เบอร์โทรศัพท์ 038-671202
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางชลอ อยู่เย็น
ครู คศ.3

นางฉวีวรรณ พร้อมเพรียง
ครู คศ.3