โรงเรียนบ้านวังหิน
115 หมู่ 13   ตำบลวังหว้า  อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
เบอร์โทรศัพท์ 038-671202
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสมบูรณ์ ภู่ระหงษ์
ครู คศ.3

นางสาวฉันทนา โล่งจิตร์
ครู คศ.3