โรงเรียนบ้านวังหิน
115 หมู่ 13   ตำบลวังหว้า  อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
เบอร์โทรศัพท์ 038-671202
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวพิทยาภรณ์ สูแพะ
ครู คศ.2

นางอนงค์ บูรณะเรข
ครู คศ.3