โรงเรียนบ้านวังหิน
115 หมู่ 13   ตำบลวังหว้า  อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
เบอร์โทรศัพท์ 038-671202
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางชลดา งามเสงี่ยม
ครู คศ.2

นางสาวสมหวัง ไขรัมย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2