โรงเรียนบ้านวังหิน
115 หมู่ 13   ตำบลวังหว้า  อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
เบอร์โทรศัพท์ 038-671202
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายทรงพล แสงศรี
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ป. 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายพงศกร เย็นฉ่ำ
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น : ป. 4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพัชรมัย อุดมเดช
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น : ป. 4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงบุญนิสา เปล่งปลั่ง
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น : ป. 4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเพ็ญพิชชา คล้ายคลึง
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น : ป. 4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชลิตา โฉมฉาย
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น : ป. 4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชลธิชา สุวรรณโชติ
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น : ป. 4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสลิลรัชต์ ประมวล
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น : ป. 4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสลัลพร วงกลาง
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น : ป. 4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงฐิติรัตน์ อยู่เย็น
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น : ป. 4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธนพล จรีวัตร์
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น : ป. 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณฐพร บัวแก้ว
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น : ป. 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัฐธิดา จำคำ
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น : ป. 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธัญญ์ฐิตา เจียมจรัสโชติ
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น : ป. 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณภัทร ตรึกตรอง
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น : ป. 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอรเทพิน ปิดตาระโพธิ์
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น : ป. 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงญาดา พาปา
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น : ป. 5