โรงเรียนบ้านวังหิน
115 หมู่ 13   ตำบลวังหว้า  อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
เบอร์โทรศัพท์ 038-671202
ผลงานนักเรียน
รับเกียรติบัตรงานวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2559
รายละเอียดผลงาน

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

        1. เด็กชายประวีร์  แข่งขัน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1-ป.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559

        2. เด็กชายพีรพัฒน์  กรวดนอก ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1-ป.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559

       3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ประเสริฐล้ำ ได้รับรางวัล เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ป.4- ป.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559

       4. เด็กชายทรงพล  แสงศรี ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ป.1- ป.3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66  ประจำปีการศึกษา 2559 

       5. เด็กหญิงณฐพร  บัวแก้ว ได้รับรางวัล เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับชั้น ป.1- ป.3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66  ประจำปีการศึกษา 2559

       6. เด็กหญิงณัฐธิดา  จำคำ ได้รับรางวัล เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับชั้น ป.1- ป.3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66  ประจำปีการศึกษา 2559

       7. เด็กหญิงรัด  เดือน ได้รับรางวัล เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับชั้น ป.1- ป.3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66  ประจำปีการศึกษา 2559

       8. เด็กหญิงไอลดา  เกษราธิคุณ ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ระดับชั้น ป.4- ป.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66  ประจำปีการศึกษา 2559

       9. เด็กหญิงอรเทพิน  ปิดตาระโพธิ์  ได้รับเกียรติบัตร ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ระดับชั้น ป.4- ป.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66  ประจำปีการศึกษา 2559

       10. เด็กชายสุรสิทธิ์  เสาวคนธ์ ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ระดับชั้น ป.4- ป.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66  ประจำปีการศึกษา 2559

       11. เด็กหญิงวิภาวี  ถนอมธีระนันท์ ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ระดับชั้น ป.4- ป.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66  ประจำปีการศึกษา 2559

       12. เด็กชายวรภพ  แวววับศรี ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ระดับชั้น ป.4- ป.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66  ประจำปีการศึกษา 2559

       13. เด็กชายพุทธบุตร  ขันทวิชัย ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ระดับชั้น ป.4- ป.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66  ประจำปีการศึกษา 2559

       14. เด็กชายกิตติณรงค์  ห่วงดี  ได้รับรางวัล เหรียญทองเงิน กิจกรรมการแข่งขันอัจริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4- ป.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66  ประจำปีการศึกษา 2559

       15. เด็กหญิงมนัสนันท์  เมตตากิจไพศาล ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้น ป.1- ป.3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66  ประจำปีการศึกษา 2559

       16. เด็กหญิงภัทราพร  แดงสูงเนิน ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้น ป.1- ป.3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66  ประจำปีการศึกษา 2559

      17. เด็กหญิงทัศนียา  เลียง ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการการใช้โปรแกรมนำเสนอ ระดับชั้น ป.4- ป.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66  ประจำปีการศึกษา 2559

      18. เด็กหญิงสุกัญญา  แซ่โค้ว ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการการใช้ โปรแกรมนำเสนอ ระดับชั้น ป.4- ป.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66  ประจำปีการศึกษา 2559

      19. เด็กชายณัฐภัทร  เมตตากิจไพศาล ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4 –ป.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66  ประจำปีการศึกษา 2559

      20. เด็กชายดนุภัทร  ราญรอน ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4 –ป.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66  ประจำปีการศึกษา 2559

      21. เด็กชายทศพร  แวววับศรี ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4 –ป.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66  ประจำปีการศึกษา 2559

      22. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แซ่โก ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ป.4 –ป.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66  ประจำปีการศึกษา 2559

      23. เด็กหญิงภูษณิศา  นาเมืองรักษ์ ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ป.4 –ป.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66  ประจำปีการศึกษา 2559

      24. เด็กชายวิธวิทย์  หม่อนสละ  ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ป.4 –ป.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66  ประจำปีการศึกษา 2559

      25. เด็กชายพงศกร  เย็นฉ่ำ  ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ระดับชั้น ป.1 –ป.3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66  ประจำปีการศึกษา 2559

      26. เด็กชายจำรอง  ชู  ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ระดับชั้น ป.1 –ป.3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66  ประจำปีการศึกษา 2559

      27. เด็กชายกิตตินันท์  เพิ่มพระคลัง ได้เข้าร่วม กิจกรรม การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ระดับชั้น ป.4 –ป.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66  ประจำปีการศึกษา 2559

      28. เด็กชายธรรมรัตน์  บุญยงค์ ได้เข้าร่วม กิจกรรม การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ระดับชั้น ป.4 –ป.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66  ประจำปีการศึกษา 2559

โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 2561,23:54   อ่าน 77 ครั้ง