โรงเรียนบ้านวังหิน

หมู่ที่ 6 บ้านบ้านวังหิน ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-404248

director

 นาง สายใจ สกุลปีบ
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านวังหิน

Previous
Next

ประวัติ โรงเรียนบ้านวังหิน

โรงเรียนบ้านวังหินก่อตั้งเมือวันที่ 22 มิถุนายน 2498 ด้วยความร่วมมือจากผู้ปกครองและประชาชน ภายใต้การนำของคุณครูดำรง จิตวิริยธรรม โดยมีนายแดง นางนวล ปราบปราม บริจาคที่ดินจำนวน 6 ไร่ 3 งาน 60 ตารางวา
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 เปิดทำการสอน 2 ระดับ

คือ ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา มีเขตพื้นที่บริการ คือ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์
โครงสร้างการบริหารงาน แบ่งเป็น 4 กลุ่มงาน คือ กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารงานทั่วไป โดยยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม

วิสัยทัศน์

  “โรงเรียนบ้านวังหิน จัดการศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน

ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยี พัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม”

พันธกิจ

1. สร้างความเสมอภาคในการบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
3. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์

 

กิจกรรมโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์