โรงเรียนบ้านวังหิน

หมู่ที่ 6 บ้านบ้านวังหิน ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-404248

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังหิน

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1
อนุบาล 2 9 4 13 1
อนุบาล 3 10 6 16 1
รวมชั้นอนุบาล 19 10 29 2
ป.1 12 8 20 1
ป.2 13 7 20 1
ป.3 15 7 22 1
ป.4 6 2 8 1
ป.5 10 10 20 1
ป.6 5 8 13 1
รวมชั้นประถมศึกษา 61 42 103 6
รวมทั้งหมด 80 52 132 8