โรงเรียนบ้านวังหิน

หมู่ที่ 6 บ้านบ้านวังหิน ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-404248

บุคคลากร

 

รูปภาพ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
t1
นางสายใจ สกุลปีบ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : –

t2
นางปิยาภรณ์ มณฑาสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

t3
นางสาวเบญจวรรณ สาดฟัก
ครู

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

t4
นางสาวชนม์พิชา กิตติญาณกุล
ครู

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

t5
นายกุลวิชญ์ ตันจะโข
ครู

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

t6
นางสาวอุปสรา สิทธิพงษ์
ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

t7
นางสาวชาคริยา โยธารักษ์
ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

t8
นายอนุรักษ์ นนทฤทธิ์
ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา

t9
นางสาวรัตนาภรณ์ ไชยรินทร์
ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : –

t10
นายวิระพันธ์ ชูเมือง
ช่างปูนชั้น 2

กลุ่มสาระ ฯ : –

t11
นางเสาวคนธ์ พรหมม่วง
ครูธุรการ

กลุ่มสาระ ฯ : –