โรงเรียนบ้านวังหิน

หมู่ที่ 6 บ้านบ้านวังหิน ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-404248

อาคารสถานที่

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านวังหิน

building1 อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2517
building2 อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2521
building3 อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2544
building4 อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารโรงฝึกงาน 306/26
ปีที่สร้าง 2522
building5 บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2517
building6 บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2521
building7 ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2526
building8 ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2558
building9 สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2561
building10
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2526